Algemene voorwaarden

Derma Trucks NV

Bestellingen en offertes

Onze offertes worden gedaan onder voorbehoud van het sluiten van een verkoopovereenkomst en zijn niet bindend.

De bestelbon vernietigt iedere voorafgaande briefwisseling of mededeling: alleen dit stuk maakt de basis uit van de verkoop. Verbintenissen buiten onderhavige algemene
verkoopsvoorwaarden aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten binden ons pas na uitdrukkelijke aanvaarding van onzetwege.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op de bestelbon of bevestiging van de bestelling zijn louter indicatief. Eventuele vertragingen van onze zijde kunnen nooit aanleiding geven
tot schadevergoedingen of verbreking van de bestelling.

Niettemin zal de koper, wanneer de overeengekomen leveringstermijn met meer dan 3 maand overschreden wordt, het recht hebben de verkoopovereenkomst op te zeggen, en dit enkel door de verkoper bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen. In ieder geval zal deze opzegging slechts ingang nemen 15 dagen na het versturen van
de ingebrekestelling door de koper.

Levering

Op het ogenblik dat de bestelde goederen klaar zijn zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. De koper is er dan toe gehouden het voertuig binnen acht dagen op te
halen en het saldo op de factuur te vereffenen. Doet de koper dat niet, dan kan de verkoper:

– Ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen mits betaling door de koper van een vergoeding en intrest voor de opgelopen schade door laattijdige levering.

– Ofwel de verbreking van het contract eisen. Hij dient hiervoor de koper per aangetekend schrijven in gebreke te stellen, waardoor – voor zover dit schrijven
onbeantwoord bleef – de verkoop van rechtswege verbroken is binnen 8 dagen na ingebrekestelling. In dit geval heeft de verkoper het recht op een schadevergoeding die minimum een vijfde van de bestelprijs zal bedragen.

Betalingen

Alle goederen en diensten geleverd door onze onderneming zijn contant betaalbaar bij levering. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag zullen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intresten, alsook met een schadevergoeding van 10% op het onbetaalde factuurbedrag met een
minimum van 50 euro.

De verkochte goederen blijven echter steeds volledige eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs met inbegrep van eventuele taksen, intresten en
schadevergoedingen. Indien betalingen aanvaard worden tegen geaccepteerde wissels en één der wissels dient geprotesteerd te worden, zullen alle nog te vervallen wissels
van rechtswege onmiddellijk eisbaar zijn.

Transport en verzekeringen

Alle goederen worden geacht verkocht te zijn in de zetel van de verkoper. De kosten voor verpakking, taksen en vervoer zijn steeds voor rekening van de koper.

Aansprakelijkheid van het personeel

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich van het personeel dat te zijner beschikking gesteld wordt. De klant is ook verantwoordelijk voor iedere schade die
door hem of zijn aangestelden zou veroorzaakt worden bij het besturen van zijn voertuig in onze werkplaats.

Indien verplaatsing gepresteerd wordt door ons personeel ten voordele van de klant, dan zullen de uurlonen en reiskosten heen en terug aangerekend worden en volledig
ten laste zijn van de klant.

Klachten

Alle klachten betreffende de geleverde prestaties of facturatie dienen binnen 8 dagen per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper. Zoniet
kunnen deze geenszins in aanmerking genomen worden.

Waarborgen

Al ons nieuw materiaal is gedekt door een garantieperiode van minimum 12 maanden voor vracht- en personenwagens en 6 maand voor het hydraulisch materiaal,
behoudens een andere regeling bepaald door onze maatschappij in het garantieboekje van het geleverd materieel.

Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid voor problemen voortvloeiende uit opbouwen die niet geplaatst werden volgens de normen voorgeschreven door VOLVO. De
garantie beperkt zicht tot het louter vervangen van de defecte onderdelen in onze werkplaats. Enkel onderdelen met materiaal- of fabricagefouten kunnen gedekt worden
door de waarborgregeling.

Onze garantie dekt echter geen enkele schade te wijten aan abnormale of overdreven slijtage (zoals overlading van het voertuig of overdreven snelheid), een gebrek aan
zorg, een gebrekkig onderhoud of wijzigingen die niet door de constructeur werden toegelaten. Deze garantie verbindt de verkoper echter geenszins tot schadevergoeding of
intresten van welke aard ook.

Bevoegde rechtsmacht

Alle geschillen van welke aard ook in verband met of ter gelegenheid van een overeenkomst of met betrekking tot niet- of niet-tijdige betaling vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge, en worden uitsluitend geregeerd door het Intern Belgisch Recht.

Derma Trucks NV
Hoge Hul 10
8000 Brugge
BE0447.400.523